Новости страхования

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія Страхові гарантії"

2. Код за ЄДРПОУ: 21957067

3. Місцезнаходження: 83004 м.Донецьк, вул.Артема,138-А, офіс 404,405

Подробнее...
 

Объем полученных премий СК «Allianz Украина» был увеличен на 28,1%

Портал «Дело» сообщает, что СК «Allianz Украина» за 2013 год получила 176,76 млн. грн. страховых премий, а это больше на 28,1% , в сравнении с заработанными в 2012 году 138,2 млн.грн. Автострахованию принадлежит наибольшая доля роста — прирост 82,9%, страхование морского, железнодорожного, авиатранспорта и грузов — прирост 58,2%, а также вольное страхование  ответственности — прирост 30,4%.

Подробнее...
 

Заявление на увольнение заставили подписать исполняющего обязанности генерального директора МТСБУ Вадима Загребного

Как сообщает «Фориншурер», 17 марта Вадим Загребный,  исполняющий обязанности генерального директора МТСБУ, под давлением депутатов был вынужден подать заявление об уходе «по собственному желанию». Факт увольнения Вадим Загребный комментировать отказывается.

Отказ комментировать сложившуюся ситуация связывают с обстоятельствами, в которых Вадим Загребный был вынужден подписать заявление об уходе. Вечером понедельника группа людей вошла в кабинет Вадима Загребного, представившись народными депутатами от партий «Свобода» и «Батьківщина».

Подробнее...
 

В Верховной Раде Украины было озвучено предложение об изменении объекта налогообложения для страховых компаний

Александр Долженков, депутат ВР Украины от политической партии «Партия регионов», предложил установить объектом для налогообложения прибыль от произведенной страховой деятельности, а не от доходов. Данная информация представлена в законопроекте №4386 от 7 марта.

Александр Долженков предложил внести поправки в статьях 151 и156 Налогового кодекса, согласно которым, объектом налогообложения для страховщиков будет выступать прибыль, а не доходы.

Подробнее...
 

Страховая компания «ИНГО Украина» опровергает информацию о прекращении своей работы

По данным портала «Дело», АСК «ИНГО Украина» утверждает, что заявление генерального директора «Ингосстраха» было не правильно истолковано и компания продолжает заключение договоров по всей территории страны.

Дочерней компанией российской СК «Ингосстраха» является АСК «ИНГО Украина», которая продолжает заключение договоров страхования по всей Украине, таково сообщение пресс-релиза компании на 18 марта 2014 года.

Подробнее...
 

До уваги  акціонерів!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ",

код за ЄДРПОУ 21957067,  (надалі - Товариство) інформує про проведення річних Загальних зборів  акціонерів Товариства (надалі - Збори), що відбудуться 18 квітня  2014  року о 13 : 00 год.

Місцезнаходження Товариства: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 138-а

Місце проведення Зборів: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 9 - г, у приміщенні зали для нарад.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.

2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за його наслідками.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за його наслідками.

4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за його наслідками.

5. Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності та річного звіту Товариства;

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

9. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання змін до Статуту Товариства.

10. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

16.  Про обрання Ревізора Товариства.

17. Про ліквідацію Київської регіональної філії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

18. Про припинення повноважень Директора Київської регіональної філії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 12.00 год.  до 12.55 год. за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 14.04.2014 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 17.04.2014 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08:30 год. До 17:30 год. (обідня перерва  з 13:00 год. до 14:00год.) за місцезнаходженням Товариства у приміщенні офісу № 404, а в день проведення Зборів ?  у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів –

Голова Правління Товариства Родін Дмитро Сергійович

Довідки за телефоном: (062) 210-02-83.

Наглядова рада ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ",

(тис.грн.)

Найменування показника Звітний період (2013р.) Попередній період (2012р.)
Усього активів 138112,1 99667
Основні засоби 4598,9 2682,8
Довгострокові фінансові інвестиції 83294,7 61296,8
Запаси 18,1 42,3
Сумарна дебіторська заборгованість 6248,9 8669
Грошові кошти та їх еквіваленти 38716,2 26967,3
Нерозподілений прибуток 32975,4 14226,1
Власний капітал 112114,1 64912,6
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 2013,7 1504,1
Чистий прибуток (збиток) 32975,4 14226,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000000 5000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 27
 

Страховщиков обязали проводить стресс-тестирование

По данным портала «Дело» Нацкомфинуслуг введена норма  «Об утверждении требований по систематическому проведению стресс-тестирований страховщиками и раскрытие данных по ключевым рискам и результатам проведенных стресс-тестирований». Согласно данной норме, страховые компании должны ежегодно осуществлять стресс-тестирования и предоставлять результат регулятору.

Подробнее...
 

По договорам ОСАГО за 2013 год выплачено более 1 млрд. гривень

Портал "Дело"  сообщает, что по договорам ОСАГО страховые компании за 2013 год (необходимое страхование гражданско-правовой ответственности собственников наземного транспорта) выплатили потерпевшим  в результате ДТП более 1 млрд. гривень, а это больше, чем в позапрошлом году на 4%.

Данную информацию предоставил Александр Залетов, который является заместителем председателя Совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ).

Подробнее...
 

Право на продажу страховых полисов ОСАГО вернула себе СК «Провідна»

По данным портала «Дело» Нацкомфинуслуг, вынесла решение о возобновлении действия лицензии на ОСАГО. «СК «Провідна» 11 февраля предъявила письменное объяснение и документы, которые подтверждают устранение всех нарушений, которые стали причиной временной заморозке действия лицензии — сообщает регулятор. - Беря во внимание социальную важность функции ОСАГО, комиссия в короткий срок рассмотрела предоставленные документы и подтвердила факт устранения нарушений».

Подробнее...
 

Страховая компания «Провідна» попросила Нацфинуслуг возвратить лицензию на ОСАГО

Как сообщает Нацфинуслуг, СК «Провідна» обещалась устранить  нарушения, выявленные комиссией, а также попросила восстановить действие лицензии на ОСАГО.

Портал «Дело» извещает, что на сегодняшний день страховщиком добавлены новые документы, а также подано ходатайство о возобновлении лицензии. После проведения анализа всей документации, если нарушения будут исправлены, страховщику возвратят лицензию.

Подробнее...
 

Без web-сайта лицензии не будет: таковы новые правила лицензирования установила Нацкомфинуслуг

По сообщению портала «Дело» юридические лица, привлекающие средства на финансирование строительных объектов должны иметь свои собственные web-сайты, такое условие поставила Нацкомфинуслуг.

Об этом указано в постановлении комиссии от 26 ноября №4278, которое было зарегистрировано в Министерстве юстиции  16 декабря.

Подробнее...
 

Финансовый директор страховой группы «ТАС» лишился места в набсовете

Как сообщает портал «Дело» 16 января 2014 года страховая группа «ТАС» освободила Александра Куценко от занимаемой должности члена наблюдательного совета.

Данную должность Александр Куценко занимал с декабря 2009 года. Уволен с 30 января по собственному желанию. На его замену пока никого не было назначено. Финансовым директором СГ «ТАС» он являлся с 2008 года.

Подробнее...
 

Очередную  финансовую пирамиду обнаружила Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг

Как  сообщает портал «Дело»,  Нацкомфинуслуг обнаружила еще одну схему финансовой пирамиды -  Businesstheman. Об этом известила в своем сообщении комиссии.

В декабре прошлого года Нацкомфинуслуг было выявлено множество случаев, когда получателям электронных писем предлагалось вступить в бизнес-программу Businesstheman.

Подробнее...
 

В Украине началась реализация пилотного проекта по страховой медицине

В эфире местного радио «Ялтинский Меридиан» мэр города — Сергей Илаш сообщил, что в Украине уже проходит реализация пилотного проекта по страховой медицине.

«С двумя страховыми компаниями уже проработан вопрос, аренда помещений для агентов на стадии подписания договоров. Сотрудники страховых компаний уже сотрудничают с главными врачами больниц, поликлиник, санаториев для предоставления застрахованным пациентам медицинского обслуживания», - уточнил Сергей Илаш.

Подробнее...
 

Визиров отметил, что СК «Оранта» национализирована не будет

По сообщению портала "Дело", информация, о планах создания страховой государственной компании на основе страховой компании «Оранта», отрицается Национальной комиссией по регулированию рынков финуслуг. Именно такую информацию озвучил журналистам Борис Визиров, занимающий должность председателя Нацфинуслуг.

Подробнее...
 

За 3 квартала 2013 года были подведены итоги страховых и перестраховочных брокеров Украины — 18% рост премий

Как сообщает Комиссия, общая сумма премий по страхованию и перестрахованию за отчетный период, полученная в результате посреднического сотрудничества страховых и перестраховочных брокеров, увеличилась на 18%  - 407,7 млн. грн. (за 3 квартала 2012 года — 345,4 млн. грн.), не исключение страховые премии от резидентов — 68,2 млн. грн., от нерезидентов 7,1 млн. грн., переданные перестраховщикам-нерезидентам перестраховочные премии в сумме 18,3 млн. грн., премии нерезидентам в размере 313,5 млн. грн, так сообщает "Фориншурер".

Подробнее...
 
«ПерваяПредыдущая123456789СледующаяПоследняя»

Страница 3 из 9