Новости страхования

Дата розміщення інформації 25.04.2019 року

 

Особлива інформація емітента (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

 

Завантажити файл 1 Завантажити файл 2

 

Дата розміщення інформації 23.04.2019 року

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

Завантажити файл 1 Завантажити файл 2

 

Дата розміщення інформації 21.03.2019 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Завантажити файл 1      Завантажити файл 2

 

Дата розміщення інформації 6.02.2019 року


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (код ЄДРПОУ 21957067, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 22 лютого 2019 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.


3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 22 лютого 2019 року з 13 години 10 хвилин до 13 години 45 хвилин за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 18 лютого 2019 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства).


5. Перелік питань, включених до порядку денного, разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)

 1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 членів – Смик Наталії Василівни та Келембет Ірини Ігорівни. Визначити, що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та підписання протоколів про підсумки голосування на цих позачергових Загальних зборах акціонерів.

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Харакоза Сергія Анатолійовича, секретарем – Косач Ганну Анатоліївну.

2. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення № 1 з другого питання порядку денного:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (ідентифікаційний код 33913531), затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаним суб’єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних Загальних зборах.

Проект рішення № 2 з другого питання порядку денного:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код 23500277), затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаним суб’єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних Загальних зборах.

5.1          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою: www.strahovigarantii.com.ua.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону.

Відповідно до вимог статті 36 Закону акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 у приміщенні Товариства за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Сідоров Олександр Валерійович.

Телефон для довідок: (062) 210-02-83.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

7. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (22.01.2019 р.), загальна кількість акцій Товариства складає 5 000 000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 8690  шт.

Для участі у Загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

 

Голова Наглядової ради

Лисечко Тетяна Геннадiївна

Член Наглядової ради

Харакоз Сергiй Анатолiйович

 

 

 

 

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21957067

3. Місцезнаходження емітента

03150  м.Київ, вул.Предславинська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової Ради вiд 29.11.2018(протокол №11/1) Голову правлiння Сидоренко Вiктора Миколайовича  (паспорт ЕМ номер 546271 виданий 20.01.2000 Кремiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.) звiльнено за власним бажанням з 30.11.2018р.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк 8 мiсяцiв. Рiшенням Наглядової Ради вiд 29.11.2018 (протокол №11/1) призначино Головою правлiння Товариства Сiдорова Олександра Валерiйовича (паспорт серiї ВА № 009088, виданий Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 15.06.1995 р.)  з 01.12. 2018 року ( дата вчинення дiї 29.11.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу-безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв-Генеральний директор, Спецiалiст вiддiлу страхових вiдшкодувань, Старший спецiалiст Департаменту врегулювання моторних ризикiв.

3. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

2. Найменування посади.

Голова Правлiння

_________________

 

Сидоренко Вiктор Миколайович

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

 

_____________________________________

 

 

(дата)

 

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21957067

3. Місцезнаходження емітента

03150  м.Київ, вул.Предславинська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації

ВIдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

 

2. Текст повідомлення

27.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,   а самє попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числi угоди з нерухомiстю, отриманням кредитiв, договори страхування, а також iншi угоди, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме - iз граничною сукупною вартiстю за кожним iз таких договорiв 75 000 000,00 (сiмдесят п_ять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 150934 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 49,691% . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5000000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4 970 000шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 4 970 000шт. та "проти" 0 шт. прийняття рiшення

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Сидоренко Вiктор Миколайович

 

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21957067

3. Місцезнаходження емітента

03150  м.Київ, вул.Предславинська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Наказом Голови правлiння Боярченко Яна Олегiвна  призначено головним бухгалтером (дата вчинення дiї 27.04.2018.). Пiдстава - заява Боярченко Я.О. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв асистент аудитора, помiчник керiвника.Рiшення прийнято Наказом Голови правлiння № 04/1К вiд 27.04.2018 р.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Сидоренко Вiктор Миколайович

 

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21957067

3. Місцезнаходження емітента

03150  м.Київ, вул.Предславинська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Повноваження Голова Наглядової ради Амiршадян Олег Акопович (паспорт: серiя ВВ номер 703762 виданий Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 25.02.1999) припинено 07.04.2017 р.(дата вчинення дiї 07.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2017р. (Протокол №1 вiд 07.04.2017 р .). Повноваження Член Наглядової ради Папакiна Iрина Вiкторiвна (паспорт: серiя ВВ номер 702450 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 18.02.1999) припинено 07.04.2017 р.(дата вчинення дiї 07.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2017р. (Протокол №1 вiд 07.04.2017 р .). Повноваження Член Наглядової ради Гайдай Тетяна Євгенiвна (паспорт: серiя ВВ номер 544966 виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй обл. 04.09.1998) припинено 07.04.2017 р.(дата вчинення дiї 07.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2017р. (Протокол №1 вiд 07.04.2017 р .). Повноваження Ревiзор Присяжнюк Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВВ номер 378399 виданий Київським РВ ДМУ УМВС УКраїни в Донецькiй обл. 09.04.1998) припинено 07.04.2017 р.(дата вчинення дiї 07.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 рокiв 10 мiсяцiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2017р. (Протокол №1 вiд 07.04.2017 р .). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (не обрано). Член Наглядової ради Харакоз Сергiй Анатолiйович (паспорт: серiя ВВ номер 872406 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 15.07.1999) обрано 07.04.2017 р.(дата вчинення дiї 07.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник департаменту внутрiшнього аудиту, голова правлiння, перший заступник голови правлiння. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2017р. (Протокол №1 вiд 07.04.2017 р .). Посадова особа   є  представником акцiонера ТОВ "Вiлда", що володiє 4970000 акцiй Товариства, що складає 99.4% Статутного капiталу Товариства. Член Наглядової ради Лисечко Тетяна Геннадiївна (паспорт: серiя ВК номер 553370 виданий Кiровським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi 29.10.2008) обрано 07.04.2017 р.(дата вчинення дiї 07.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2017р. (Протокол №1 вiд 07.04.2017 р .). Посадова особа   є  представником акцiонера ТОВ "Вiлда", що володiє 4970000 акцiй Товариства, що складає 99.4% Статутного капiталу Товариства. Голова Наглядової ради Лисечко Тетяна Геннадiївна (паспорт: серiя ВК номер 553370 виданий Кiровським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi 29.10.2008) обрано 07.04.2017 р.(дата вчинення дiї 07.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор. Рiшення прийнято Зсiданням Наглядової ради (Протокол  б/н вiд 07.04.2017 р.). Посадова особа   є  представником акцiонера ТОВ "Вiлда", що володiє 4970000 акцiй Товариства, що складає 99.4% Статутного капiталу Товариства.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Сидоренко Вiктор Миколайович

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 28

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21957067

3. Місцезнаходження емітента

03150  м.Київ, вул.Предславинська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Заступник Голови правлiння Косматенко Катерина Леонiдiвна (паспорт: серiя КС номер 189757 виданий Будьоннiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл 14.08.2002)вирiшено звiльнити 31.03.2017 р., останнiй день роботи посадової особи 31.03.2017 р.  (дата вчинення дiї 29.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк 1 мiсяць. Рiшення прийнято Наглядовою радою  вiд 29.03.2017р. (Протокол  вiд 29.03.2017 р.). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. Головний бухгалтер Афендiкова Ольга Миколаївна (паспорт: серiя ВА номер 975954 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 15.09.1997) звирiшено звiльнити 31.03.2017 р., останнiй день роботи посадової особи 31.03.2017 р. (дата вчинення дiї 29.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 8 рокiв 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою  вiд 29.03.2017р. (Протокол  вiд 29.03.2017 р.). Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Сидоренко Вiктор Миколайович

 

М.П.

 

Зміни до порядку денного

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ" (код ЄДРПОУ 21957067) повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів,  що відбудуться «07» квітня 2017 року  об 11:00 год за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211, шляхом включення додаткових питань:

2. Схвалення рішення Наглядової ради про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів.

...

15. Про внесення змін до Статуту Товариства.

16. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

У зв’язку з цим питання  № 2-13 вважати відповідно питаннями № 3-14.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  товариства  у  робочі  дні (з понеділка по п'ятницю, з 09:00 год. до 15.00 год.), в день проведення Зборів - також  у місці  їх  проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Перший заступник Голови Правління Харакоз Сергій Анатолійович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.strahovigarantii.com.ua. Довідки за телефоном: (050) 636-40-72.

Наглядова рада ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"
 

Особлива інформація. Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Скачать

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

Харакоз С.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

20.03.2017

 

(дата) 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія Страхові гарантії"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150 м.Київ, вул.Предславинська, 11-13, офіс 211

4. Код за ЄДРПОУ

21957067

5. Міжміський код та телефон, факс

050-636-40-72, 062-210-02-83

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

Бюлетень. Цінні папери України

 

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemi

в мережі Інтернет

20.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.03.2017

звільнено

Голова правління

Харакоз Сергій Анатолійович

ВВ 872406

15.07.1999 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.

0

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради від 20.03.2017р. припинені повноваження у звязку із переведенням на іншу посаду. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Дану посаду займала протягом 2,5 років.

20.03.2017

призначено

Голова правління


 

Сидоренко Віктор Миколайович

ЕМ 546271

20.01.2000 Кремінським РВ УМВС України в Луганській обл.

0

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради від 20.03.2017р. призначено на посаду з 21.03.2017р.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років обіймав посаду директора.
 

Проведення річного зібрання акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ",  код за ЄДРПОУ 21957067,  (надалі - Товариство)  інформує про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори),  що відбудуться «07» квітня 2017 року               об 11:00 год.

Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.

Місце проведення Зборів: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. 1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
 2. 2. Обрання Секретаря Зборів.
 3. 3. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками роботи в 2016 році та прийняття рішення за його наслідками.
 4. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 5. 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 6. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
 8. 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. 10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
 11. 11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 12. 12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
 13. 13. Про обрання Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 10.00 год.  до 10.55 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а  щодо кандидатів  до  складу  органів товариства - не пізніше ніж за сім днів   до   дати  проведення  загальних  зборів.  Пропозиції  щодо кандидатів  у  члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити   інформацію   про   те,   чи  є  запропонований  кандидат представником  акціонера  (акціонерів),  або  про  те, що кандидат пропонується   на  посаду  члена  наглядової  ради  -  незалежного директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 03.04.2017 року.

Від  дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів  акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  товариства  у  робочі  дні (з понеділка по п'ятницю, з 09:00 год. до 15.00 год.), в день проведення Зборів - також  у місці  їх  проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Голова Правління Товариства Харакоз Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном: (050) 636-40-72.

Наглядова рада ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

(тис.грн.)

Найменування показника

Звітний

період

(2016 р.)

Попередній

період

(2015 р.)

Усього активів

166639

164322

Основні засоби

20689

23880

Довгострокові фінансові інвестиції

129503

112346

Запаси

18

18

Сумарна дебіторська заборгованість

9700

3849

Грошові кошти та їх еквіваленти

3952

24109

Нерозподілений прибуток

2107

3859

Власний капітал

154500

152477

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

5059

4383

Чистий прибуток (збиток)

2107

3859

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5000000

5 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

13

26

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

код за ЄДРПОУ 21957067,  (надалі - Товариство) інформує про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори),                             що відбудуться 20 квітня 2016  року о 13:00 год.

Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.

Місце проведення Зборів: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. 1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
 2. 2. Обрання Секретаря Зборів.
 3. 3. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками роботи в 2015 році та прийняття рішення за його наслідками.
 4. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 5. 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 6. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 12.00 год.  до 12.55 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 14.04.2016 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 19.04.2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08:30 год. до 15.00 год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів-Голова Правління Товариства Харакоз Сергій Анатолійович

Довідки за телефоном: (062) 210-02-83.

Наглядова рада ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

(тис.грн.)

Найменування показника

Звітний

період

(2015 р.)

Попередній

період

(2014 р.)

Усього активів

166322

166302

Основні засоби

23880

25866

Довгострокові фінансові інвестиції

112346

106297

Запаси

18

42

Сумарна дебіторська заборгованість

3849

3827

Грошові кошти та їх еквіваленти

24109

27634

Нерозподілений прибуток

3859

19872

Власний капітал

452477

152477

Статутний капітал

50000

50000

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

4383

4483

Чистий прибуток (збиток)

3859

19872

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 000 000

5 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

26

27

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія Страхові гарантії".
 2. Код за ЄДРПОУ: 21957067.
 3. Місцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Предславинська, 11-13, офіс 211.
 4. Міжміський код, телефон та факс: 050-636-40-72, 062-210-02-83.
 5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
  http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemi
 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням Наглядової ради від 17.02.2016р. припинені повноваження у звязку із звільненням за згодою сторін. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини  не має. Дану посаду займала протягом 7 років.

Рішенням Наглядової ради від 17.02.2016р обрано безстроково. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини  не має. Протягом останніх 5 років займала посаду провідного спеціаліста зі страхування.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Голова правління.

 

Харакоз С.А.                                                                                                                                   17.02.2016

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА

КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

код за ЄДРПОУ 21957067,  (надалі - Товариство) інформує про проведення річних Загальних зборів  акціонерів Товариства (надалі - Збори), що відбудуться 21 квітня 2015  року о 13:00 год

Місце проведення Зборів: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.

Місцезнаходження Товариства: 83004, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 9-г

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
 2. Обрання Секретаря Зборів.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками роботи в 2014 році та прийняття рішення за його наслідками.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його нас-лідками.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 12.00 год.  до 12.55 год. за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 15.04.2015 року.
Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 20.04.2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08:30 год. до 15.00 год. за місцезнаходженням То-вариства за адресою: 83004, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 9-г, а також за місцем проведення Зборів за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів-Голова Правління Товариства Харакоз Сергій Анатолійович.
Довідки за телефоном: (062) 210-02-83.
Наглядова рада ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"
(тис.грн.)

Найменування показника Попередній період (2013 р.) Звітний період (2014 р.)
Усього активів 138112 166302
Основні засоби 4599 25866
Довгострокові фінансові інвестиції 83295 106297
Запаси 18 42
Сумарна дебіторська заборгованість 6249 3827
Грошові кошти та їх еквіваленти 38716 27634
Нерозподілений прибуток 32975 19872
Власний капітал 112114 152477
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 2014 4483
Чистий прибуток (збиток) 32975 19872
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 000 000 5 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 32 27
 
«ПерваяПредыдущая123456789СледующаяПоследняя»

Страница 1 из 9