Проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Шановні акціонери !


ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ",

код за ЄДРПОУ 21957067,  (надалі - Товариство) інформує про проведення річних

Загальних зборів  акціонерів Товариства (надалі - Збори),

що відбудуться 25 квітня  2013  року о 13 : 00 год.

Місцезнаходження Товариства: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 138-а

Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства, офіс № 404


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.

2. Про розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за його наслідками.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за його наслідками.

4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішень  за його наслідками.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

7. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.


Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення

з 12.00 год.  до 12.55 год.  за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином.

 

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів,

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах

відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах,

складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів,

тобто на 24.00 год. 19 квітня 2013 року.

 

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам

цього повідомлення до 25 квітня  2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю,

з 08:30 год. До 17:30 год. (обідня перерва  з 13:00 год. до 14:00год.)

за місцезнаходженням Товариства у приміщенні офісу № 404,

а в день проведення Зборів -  у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів –

Родін Дмитро Сергійович

 

Довідки за телефоном: (062) 210-02-83.

Наглядова рада ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ",

(тис.грн.)

Найменування показника Звітний період (2012 р.) Попередній період (2011 р.)
Усього активів 99667 72967,10
Основні засоби 2682,8 2871,4
Довгострокові фінансові інвестиції 61296,8 60030,9
Запаси 42,3 25,9
Сумарна дебіторська заборгованість 8669 1956,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 26967,3 8078,6
Нерозподілений прибуток 14226,1 7047,6
Власний капітал 64912,6 57865
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1504,1 1010,6
Чистий прибуток (збиток) 14226,1 7047,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 000 000 5 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 25