Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

83004 м.Донецьк, вулиця Артема, 138-А

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21957067

1.5. Міжміський код та телефон, факс

062-210-02-83 062-210-02-83

1.6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 03.05.2012
(дата)

 

2.2. Повідомлення 82 Бюлетень Цiннi папери України 03.05.2012
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.strahovigarantii.com.ua в мережі Інтернет 04.05.2012
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2012року було прийняте рiшення По сьомому питанню порядку денного

"Про створення фiлiї ПРАТ  "СК "СТРАХОВI ГАРАНТIЇ" у м. Києвi, Україна"

СЛУХАЛИ:

Голову Правлiння Товариства Родiна Дмитра Сергiйовича, який запропонував наступ-не:

" створити фiлiю ПРАТ "СК "СТРАХОВI ГАРАНТIЇЇ", за адресою: 01010, м. Київ, вул. Гайцана, 2, оф. 208;

" Визначити, що повна офiцiйна назва Фiлiї: Київська регiональна фiлiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВI ГАРАНТIЇ";

" Визначити, що скорочена назва Фiлiї: КРФ ПРАТ "СК "СТРАХОВI ГАРАНТIЇ";

" Визначити, що Фiлiя не має статусу юридичної особи, здiйснює свою дiяльнiсть вiд iменi Товариства в межах наданих останнiм повноважень;

" Визначити, що Фiлiя вiдкривається на балансi Товариства та безпосередньо йо-му пiдпорядковується;

" Визначити, що Фiля не має окремого балансу, банкiвських рахункiв, не здiйснює бухгалтерський, податковий облiк.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 4978690 голосiв, що становить 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв;

"Проти" ___0______ голосiв, що становить _____% голосiв присутнiх акцiонерiв;

"Утримались" _____0____ голосiв, що становить _____% голосiв присутнiх акцiонерiв.

УХВАЛИЛИ:

" створити фiлiю ПРАТ "СК "СТРАХОВI ГАРАНТIЇЇ", за адресою: 01010, м. Київ, вул. Гайцана, 2, оф. 208;

" що повна офiцiйна назва Фiлiї: Київська регiональна фiлiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВI ГАРАНТIЇ";

" що скорочена назва Фiлiї: КРФ ПРАТ "СК "СТРАХОВI ГАРАНТIЇ";

" що Фiлiя не має статусу юридичної особи, здiйснює свою дiяльнiсть вiд iменi Товариства в межах наданих останнiм повноважень;

" що Фiлiя вiдкривається на балансi Товариства та безпосередньо йому пiдпоряд-ковується;

" що Фiля не має окремого балансу, банкiвських рахункiв, не здiйснює               бухгалтерський, податковий облiк.

" Доручити Родiну Дмитру Сергiйовичу провести дiї пов'язанi з реєстрацiєю                   новоствореної фiлiї у Державних органах влади з можливим залученням третiх осiб.

Особа. зазначена нижче. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"                                      Родін Д.С,