До уваги акціонерів ПРАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"

(код за ЄДРПОУ 21957067)

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства

відбудуться 27 квітня 2012 р. о 12 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:

83004, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 138-а

у приміщенні офісу № 404

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1

Обрання лічильної комісії Зборів.

2

Розгляд звіту Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.

3

Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.

4

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.

5

Про затвердження річного звіту Товариства

6

Про розподіл прибутку Товариства

7

Про створення філії ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ" у м. Києві, Україна;

8

Про затвердження положення "Про філії" Товариства;

9

Про обрання керівника філії ПРАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» у м. Києві, Україна;

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення

З 11.00 год. до 12.00 год. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином.

 

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів,

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах

відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах,

складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів,

тобто на 24.00 год. 23 квітня 2012 року.

 

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

 

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам

цього повідомлення до 26 квітня 2012 року (включно)

з понеділка по п'ятницю, з 08.30 год. до 17.30 год.

(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. )

за місцезнаходженням Товариства:

83004, м. Донецьк, вул.Артема, буд. 138-а

у приміщенні офісу № 404

 

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів -

Заступник Голови Правління Старосельцева Марина Григорівна

В день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного

відбувається у місці проведення Зборів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ", (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період (2011р.) Попередній період (2010 р.)
Усього активів 72967 62523
Основні засоби 2871 2892
Довгострокові фінансові інвестиції 60031 54027
Запаси 26 19
Сумарна дебіторська заборгованість 1956 952
Грошові кошти та їх еквіваленти 8079 4632
Нерозподілений прибуток 7048 2953
Власний капітал 64913 57865
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1010 565
Чистий прибуток (збиток) 7048 2953
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5000000 5000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 19

 

Довідки за телефоном: (062) 210-02-83

Наглядова рада ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"