Дата розміщення інформації 6.02.2019 року


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (код ЄДРПОУ 21957067, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 22 лютого 2019 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.


3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 22 лютого 2019 року з 13 години 10 хвилин до 13 години 45 хвилин за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 18 лютого 2019 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства).


5. Перелік питань, включених до порядку денного, разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)

  1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 членів – Смик Наталії Василівни та Келембет Ірини Ігорівни. Визначити, що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та підписання протоколів про підсумки голосування на цих позачергових Загальних зборах акціонерів.

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Харакоза Сергія Анатолійовича, секретарем – Косач Ганну Анатоліївну.

2. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення № 1 з другого питання порядку денного:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (ідентифікаційний код 33913531), затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаним суб’єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних Загальних зборах.

Проект рішення № 2 з другого питання порядку денного:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2018 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код 23500277), затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаним суб’єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних Загальних зборах.

5.1          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою: www.strahovigarantii.com.ua.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону.

Відповідно до вимог статті 36 Закону акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 у приміщенні Товариства за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11/13, офіс 211. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Сідоров Олександр Валерійович.

Телефон для довідок: (062) 210-02-83.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

7. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (22.01.2019 р.), загальна кількість акцій Товариства складає 5 000 000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 8690  шт.

Для участі у Загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

 

Голова Наглядової ради

Лисечко Тетяна Геннадiївна

Член Наглядової ради

Харакоз Сергiй Анатолiйович