Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21957067

3. Місцезнаходження емітента

03150  м.Київ, вул.Предславинська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової Ради вiд 29.11.2018(протокол №11/1) Голову правлiння Сидоренко Вiктора Миколайовича  (паспорт ЕМ номер 546271 виданий 20.01.2000 Кремiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.) звiльнено за власним бажанням з 30.11.2018р.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк 8 мiсяцiв. Рiшенням Наглядової Ради вiд 29.11.2018 (протокол №11/1) призначино Головою правлiння Товариства Сiдорова Олександра Валерiйовича (паспорт серiї ВА № 009088, виданий Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 15.06.1995 р.)  з 01.12. 2018 року ( дата вчинення дiї 29.11.2018). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу-безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв-Генеральний директор, Спецiалiст вiддiлу страхових вiдшкодувань, Старший спецiалiст Департаменту врегулювання моторних ризикiв.

3. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

2. Найменування посади.

Голова Правлiння

_________________

 

Сидоренко Вiктор Миколайович

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

 

_____________________________________

 

 

(дата)