Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21957067

3. Місцезнаходження емітента

03150  м.Київ, вул.Предславинська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації

ВIдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

 

2. Текст повідомлення

27.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,   а самє попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числi угоди з нерухомiстю, отриманням кредитiв, договори страхування, а також iншi угоди, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме - iз граничною сукупною вартiстю за кожним iз таких договорiв 75 000 000,00 (сiмдесят п_ять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 150934 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 49,691% . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5000000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4 970 000шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 4 970 000шт. та "проти" 0 шт. прийняття рiшення

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Сидоренко Вiктор Миколайович