Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 28

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Страховi гарантiї"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21957067

3. Місцезнаходження емітента

03150  м.Київ, вул.Предславинська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.strahovigarantii.com.ua/index.php

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Заступник Голови правлiння Косматенко Катерина Леонiдiвна (паспорт: серiя КС номер 189757 виданий Будьоннiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл 14.08.2002)вирiшено звiльнити 31.03.2017 р., останнiй день роботи посадової особи 31.03.2017 р.  (дата вчинення дiї 29.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк 1 мiсяць. Рiшення прийнято Наглядовою радою  вiд 29.03.2017р. (Протокол  вiд 29.03.2017 р.). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. Головний бухгалтер Афендiкова Ольга Миколаївна (паспорт: серiя ВА номер 975954 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 15.09.1997) звирiшено звiльнити 31.03.2017 р., останнiй день роботи посадової особи 31.03.2017 р. (дата вчинення дiї 29.03.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 8 рокiв 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою  вiд 29.03.2017р. (Протокол  вiд 29.03.2017 р.). Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Сидоренко Вiктор Миколайович

 

М.П.