Інформація про Компанію:

На виконання вимог Закону України "Про фінансовіпослуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансова установа - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ" (далі - «Компанія») повідомляє наступну інформацію:

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ

Повненайменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"]
Скорочене найменування: ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"
Ідентифікаційний код: 21957067
Місце знаходження: Україна, 01033, м.Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 39/41
Код території за КОАТУУ: 8038200000 Тел. +38 (044) 338 93 32 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Офіційний сайт: strahovigarantii.com.ua
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 17.01.1995, 1 266 120 0000 001372
Компанію включено до Державного реєстру фінансових установ згідно розпорядження Нацкомфінпослуг № 1224 від 26.04.2004, реєстр. номер 11100973

2. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА КОМПАНІЄЮ):

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вілда» (код ЄДРПОУ 32001529, місцез находження: 03150, м.Київ, вулиця Предславинська, 11/13),володіє 99,55 % у статутному капіталі Компанії Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Лисечко Тетяна Геннадіївна, громадянка України.

3.ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Виконавчий орган - Правління
Голова Правління - Сiдоров Олександр Валерiйович (часткою у статутному капіталі Компанії не володіє)
Наглядова рада:
Голова Наглядової - Ради Лисечко Тетяна Геннадіївна
Член Наглядової ради - Харакоз Сергій Анатолійович

4. ВІДОМОСТІ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ КОМПАНІЇ:

Компанія не має відокремлених підрозділів

5. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМПАНІЄЮ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ, ВІДОМОСТІ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ, ВИДАНІ КОМПАНІЇ:

Компанія надає послуги у сфері добровільного та обов’язкового страхування на підставі відповідних ліцензій, відомості про які розміщено на веб-сайті Компанії в розділі «Ліцензії». Послуга зі страхування може бути надана Компанією шляхом укладання відповідного договору страхування. Укладення договорів за добровільними видами страхування здійснюється на підставі відповідних Правил добровільного страхування, зареєстрованих Нацкомфінпослуг України, розміщених на веб-сайті Компанії у розділі «Страхування».Укладення договорів за обов’язковими видами страхування здійснюється на підставі нормативно-правових актів, якими затверджені відповідні умови страхування, форми типового договору, розмір страхових сум, максимальні розміри страхових тарифів, тощо.

6. ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

Вартість послуги зі страхування (страховий платіж), визначається у відповідності із нормативними актами у сфері страхування щодо обов’язкових видів страхування, а також правилами страхування Компанії щодо добровільних видів страхування і зазначається в конкретному договорі, укладеному зі страхувальником, в залежності від виду страхування, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги (страхових випадків, розміру страхової суми, строку страхування тощо).

7. МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ПОРЯДОК ПОЗАСУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, РЕКВІЗИТИ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Спірні питання по договору страхування між страхувальником та страховиком розв’язуються шляхом переговорів. Якщо переговори по спірним питанням не призведуть до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється в порядку, встановленому чиним законодавством України.
Скарги страхувальників, як споживачів фінансових послуг, а також заяви, зауваження та пропозиції можуть бути подані в письмовому вигляді до Компанії за адресою: 01033, м.Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 39/41. Розгляд вищевказаних звернень, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».
Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка 3, тел: (044) 234 39 46,офіційний сайт: nfp.gov.ua
Реквізити органу з питань захисту прав споживачів: Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70, офіційний сайт: www.consumer.gov.ua

8. РІЧНА ФІНАНСОВА ТА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЇ:

Звітність Компанії розміщено на веб-сайті у розділі «Звітність»

9. ВІДОМОСТІ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ, РІШЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ

Справа про банкрутство не порушувалась, процедура санації не застосовувалась, рішення про ліквідацію не приймалось.

10. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ (відповідно до ст. 12 Закону України "Про фінансовіпослуги та державнерегулюванняринківфінансовихпослуг")

 

 • Інформація про фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат:
  Операції, пов’язані з отриманням фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.
 • Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг, строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:
  Відповідно до ст. 997 Цивільного кодексу України страхувальник зобов'язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять нів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором. Якщо страхувальник відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахування мнормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат. Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю. Аналогічний порядок передбачений ст. 28 Закону України «Про страхування».
 • Мінімальний строк дії договору:
  Мінімальний строк дії договору страхування може бути встановлений за взаємною згодою сторін, про що зазначається в тексті такого договору страхування
 • Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:
  Відповідно до ст. 28 Закону України «Про страхування» дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. Конкретний розмір нормативних витрат на ведення справи визначається у договорі страхування та/або правилах страхування в залежності від виду страхування. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. Порядок припинення дії конкретного договору страхування зазначається в такому договорі страхування, текст якого надається клієнту для вивчення перед підписанням. Поняття «права дострокового виконання договору» до послуг, що надаються Компанією, не застосовуються.
 • Порядок внесення змін та доповнень до договору:
  Ус ізміни та доповнення до чинного договору страхування вносяться за взаємною згодою сторін та оформляються у такій самій формі, в якій було вчинено договір страхування. Порядок внесення змін та доповнень до договору страхування зазначається в договорі страхування, текст якого надається клієнту для вивчення перед підписанням.
 • Неможливість збільшення фіксовано їпроцентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:
  Поняття «фіксована процентна ставка» не застосовується в договорах страхування
 • Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:
  До фінансових послуг, що надаються Компанією, компенсаційні схеми не застосовуються, гарантійні фонди законодавством не передбачені

Завантажити Кодекс Корпоративного Управління